Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Consultis Konrad Ciastoch właściciel marki Fresh Dieta z siedzibą w Lublinie  ul. Rusałka 17b, 20-103 Lublin, NIP: 9221769318 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

6. Konkurs trwa od 14.05.2024r. do 16.05.2024 r. zakończenie konkursu nastąpi o godz. 23:59.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a: https://www.facebook.com/freshdieta/ najpóźniej w dniu meczu 17.05.2024 do godz. 12:00.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/freshdieta/

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a FRESH DIETA.

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu jednej osoby, z którą uczestnik najchętniej wybrał by się na najbliższy mecz ORLEN OIL MOTOR LUBLIN w dniu 17.05.2024r. i opisaniu dlaczego wybrał właśnie tę osobę.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi i jedną osobę towarzyszącą.

12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

13. Najciekawszy, najlepszy, najzabawniejszy komentarz z największą ilością polubieni zostanie wybrany przez organizatora w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w regulaminie przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium głosów w postaci polubień.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie są dwa bilety na najbliższy mecz ORLEN OIL MOTOR LUBLIN 17.05.2024r. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator na zasadach omówionych w Regulaminie (pkt. 13)

18. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 17. 05.2024r. po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie

Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w

serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@freshdieta.pl

25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

26. Reklamacje rozpatrywane są pisemnie w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Consultis Konrad Ciastoch właściciel marki Fresh Dieta z siedzibą w Lublinie  ul. Rusałka 17b, 20-103 Lublin, NIP: 9221769318.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Fresh Dieta.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Fresh Dieta.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu