Pn - Pt 8:00 - 16:00
81 532 21 21
Lublin, ul Rusałka 17b

Regulamin świadczenia usług cateringu dietetycznego za pośrednictwem serwisu internetowego www.freshdieta.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.freshdieta.pl, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów.

2. Serwis internetowy www.freshdieta.pl prowadzony jest przez DG CONSULTIS SP. z o. o., z siedzibą w Lublinie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000329136, posiadającego numery NIP 7123162838 oraz REGON 060476629.

3. Nabywcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. Przed zawarciem umowy Dostawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin, za pośrednictwem serwisu internetowego www.freshdieta.pl w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2

Definicje

1. Abonament – okres przez jaki realizowane będą usługi na rzecz Klienta (tygodniowy,wielokrotność tygodnia, miesięczny, wielokrotnośc miesiaca).

2. Dietetyk – Jagoda Tębikowska, zapewniająca konsultację dietetyczną Klienta, w oparciu, o którą Klientowi zaproponowany zostanie program dietetyczny o odpowiedniej kaloryczności.

3. Dostawca – firma DG CONSULTIS SP. z o. o., z siedzibą w Lublinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000329136, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności za pośrednictwem serwisu internetowego www.freshdieta.pl odpłatnie oferuje Klientowi dietetyczne posiłki zgodnie z wybraną kalorycznością i abonamentem.

4. Konfigurator diety — formularz wypełniany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia w Serwisie.

5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu.

6. Program żywieniowy – opracowany indywidualnie przez Dietetyka, na podstawie wypełnionego przez Klienta formularza żywieniowego, odpowiednio skomponowany i zbilansowany program posiłków o określonej w zamówieniu wartości energetycznej;

7. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem serwisu internetowego www.freshdieta.pl w oparciu o niniejszy Regulamin.

8. Zamówienie – przygotowane z produktów o należytej jakości dietetyczne posiłki o określonej w zamówieniu kaloryczności, zapakowane w sposób umożliwiający ich transport i zachowanie ich jakościowych i ilościowych walorów.

§ 3

Przedmiot umowy

1. www.freshdieta.pl jest serwisem internetowym za pośrednictwem którego na rzecz zarejestrowanych Klientów świadczone są usługi w zakresie dostawy dietetycznych posiłków, które mogą być skomponowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta (tj. po konsultacji z Dietetykiem).

2. Przedmiot umowy stanowi abonament na dostawę posiłków o określonej w zamówieniu wartości energetycznej.

3.Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.freshdieta.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach serwisu, składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Dostawy posiłków realizowane są przez okres, wskazany w zamówieniu, zgodny z abonamentem (przy zachowaniu określonej w zamówieniu częstotliwości dostaw (tj. codziennie lub przez 5 ustalonych dni w tygodniu).

5. Dostawy produktów realizowane są na terenie Lublina 7 dni w tygodniu w godzinach: poniedziałek 6:00 – 10:00, wtorek 6:00 – 10:00, środa 6:00 – 10:00, czwartek 6:00 – 10:00, piątek 6:00 – 10:00, sobota 7:00 – 10:00, niedziela 7:00-10:00. Po potwierdzeniu możliwe są dostawy diet DZIEŃ WCZEŚNIEJ W NOCY NA KOLEJNY DZIEŃ wg schematu poniedziałek 19:00 – 22:00, wtorek 19:00 – 22:00, środa 19:00 – 22:00, czwartek 19:00 – 22:00 , piątek BRAK DOSTAW WIECZOREM sobota BRAK DOSTAW WIECZOREM, niedziela 19:00 – 22:00.

§ 4

Wymogi techniczne

1. Wymagania techniczne, w przypadku zamówień zgłaszanych w formie elektronicznej, niezbędne do współpracy
z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca są następujące:

a. połączenie z siecią Internet;

b. przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;

c. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

§ 5

Składanie zamówień

1. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić i wysłać wskazany na stronie: http://www.freshdieta.pl/skonfiguruj-diete/ formularz zgłoszeniowy lub dokonać zgłoszenia telefonicznego: 81 532 21 21 .

2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer kontaktowy, a także dokonać wyboru preferowanego rodzaju abonamentu i wartości energetycznej posiłków. Wybór abonamentu, wartości energetycznej posiłków i częstotliwości ich dostaw pozwoli na wygenerowanie ceny Usługi.

Po złożeniu zamówienie online lub telefonicznie Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Informacja wskazana w podsumowaniu zamówienia zawiera akceptację regulaminu świadczenia usług cateringu dietetycznego.
W załączeniu Klientowi przesyłana jest do wypełnienia i odesłania ankieta żywieniowa lub w przypadku zgłoszenia online Klient wypełnia formularz żywieniowy skonfigurowany na stronei www.freshdieta.pl. Przeprowadzenie analizay danych umożliwi Dietetykowi zaproponowanie Klientowi indywidualnie skomponowanego programu żywieniowego harmonogramu diety uwzględniającego wybraną przez niego wartość energetyczną posiłków. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest zapłata ceny za Usługę, dokonana na wskazanym w e-mailu potwierdzającym zamówienie numer rachunku bankowego:

DG CONSULTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Rusałka 17b, 20-103 Lublin

numer rachunku bankowego PKO BP S.A. : 68 1020 3176 0000 5702 0233 4209

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Klienta.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów”.

4.Momentem zapłaty ceny za Usługę jest chwila jej zaksięgowania na rachunku bankowym Dostawcy lub otrzymania przez Dostawcę potwierdzania dokonania płatności poprzez system tpay.pl .

 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

6. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W tym celu przesyła Dostawcy na adres mailowy: kontakt@freshdieta.pl oświadczenie, w którym odstępuje od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca pomniejsza kwotę wpłaty o wartość 120 zł, odpowiadającą wartości konsultacji Dietetyka oraz kwotę należna za dni, w których klient korzystał z usługi obliczoną zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dokonania wpłaty. Pozostałą kwotę Dostawca zobowiązany jest zwrócić klientowi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Dostępne promocje, kody rabatowe i zniżki nie łączą się ze sobą.

§ 6

Realizacja zamówień

1. Data pierwszej dostawy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze od daty zaksięgowania płatności za zamówione Usługi na rachunku Dostawcy, nie wcześniej jednak niż 1 dzień po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej przez Klienta ankiety żywieniowej bądź złożeniu oświadczenia o odmowie wypełnienia ankiet żywieniowej. Skrócenie terminu rozpoczęcia dostaw jest możliwe w przypadku przesłania na adres : kontakt@freshdieta.pl potwierdzenia przelewu za złożone zamówienie.

2. Datę rozpoczęcia oraz godziny dostaw Dostawca ustala z Klientem mailowo po zaksięgowaniu płatności za zamówione w abonamencie dietetyczne posiłki na rachunku bankowym i złożeniu przez niego jednego z oświadczeń o których mowa w pkt. 6 i 7 paragrafu 5.

3. Dostawy odbywają się 5 lub 7 razy w tygodniu.

4. Klient ma prawo odmówić, zmienić czas lub miejsce dostawy najpóźniej do godziny 10.00 dnia poprzedzającego termin dostawy ustalony przez strony w harmonogramie dostaw.

W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru diety, posiłki będą przechowane do odbioru osobistego przez 24 godziny pod adresem Fresh Dieta ul. Rusałka 17b, 20-103 Lublin.

§ 7

Składanie reklamacji

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony posiłek jest niezgodny z zamówieniem lub nienależytej jakości Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji .

2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w ciągu 12 godzin od wykrycia nieprawidłowości w zamówieniu. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

3. Reklamacje w sprawach rozpatruje Dostawca.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Klienta przez podanie jego imienia i nazwiska, adresu;

b. przedmiot reklamacji;

c. okoliczności uzasadniające reklamację (np. załączenie dokumentacji fotograficznej zamówienia).

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@freshdieta.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”

6. Dostawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Klienta . O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 8

Odpowiedzialność

1. Dostawca odpowiada wyłącznie za przygotowanie Zamówienia o odpowiedniej jakości i wartości energetycznej, określonej w zamówieniu, a także za jego należyte opakowanie i dostarczenie Klientowi w sposób określony w zamówieniu i Regulaminie.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultat w postaci zmiany masy ciała przez Klienta, korzystającego z usług świadczonych za pośrednictwem www. freshdieta.pl.

3. Nieuwzględnienie przez Klienta zaleceń Dietetyka, czy podanie w ankiecie żywieniowej nieprawdziwych informacji na swój temat (w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia) wyłączają odpowiedzialność Dietetyka za niezachowanie należytej staranności przy sporządzaniu sugerowanego planu żywieniowego.

§ 9

Sposób przechowywania

1. Informujemy, iż źle przechowywane gotowe potrawy stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwia zdrowia. Dlatego należy ściśle przestrzegać warunków ich przechowywania. Potrawy w zamkniętych opakowaniach powinny być magazynowane w warunkach, uniemożliwiających ich zanieczyszczenie i zepsucie, w komorach lub szafach chłodniczych w temperaturze do 8° C .

2. Termin pryzdatności do spożycia: 48h od daty produkcji.

3. Informujemy, iż wszystkie nasze produkty, ( z wyjatkiem diet specjalnych) mogą zawierać następujące alergeny wraz z ich pochodnymi:

gluten, jaja, białko jaj, ryby, soja, mleko (łącznie z laktozą), orzechy, seler, gorczyca.

4. Wykaz szczegółowy alergenów w konkretnym dniu znajdziecie Państwo w zakładce http://freshdieta.pl/aktualne-menu/.

§ 10

Polityka prywatności

1. Udostępniając formularz zgłoszeniowy Dostawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Dostawcę.

2. Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności osobowe, adresowe, adres e-mail i wskazane w ankiecie żywieniowej są zgodne z prawdą, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Dostawca może odmówić świadczenia Usługi oraz zawiadomić odpowiednie organy.

3. W przypadku zmiany informacji podanych podczas zamówienia, Klient zobowiązuje się przekazać je Dostawcy niezwłocznie i bez wezwania. Gdy Klient nie poinformuje o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia
i informacje wysłane przez Dostawcę do Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji zostały doręczone.

4. Dostawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Nabywców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub w trakcie finalizacji zamówienia, przez Dostawcę usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7. Klient wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji na freshdieta.pl lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Dostawcy.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Zamów dietę
Zamów dietę testową
Dieta testowa
Skonfiguruj dietę